از طهران تا پاریس شرح سفر مسافران ایرانی به پاریس است از زمان قاجار تاکنون. پاریس برای ایرانیان، پایتخت و مدخل مدرنیته بوده و سفرنامه‌هایی که به توصیفش می‌پزدازند، از ناصرالدین‌شاه تا دولتمردان قاجار و ادیبان و معاصرین ما، از خواندنی‌ترینِ روایت‌هاست.

خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت بیست و یک
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت بیستم
خواندن در تاریکی -سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت نوزده
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت هجده
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت هفده
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت شانزده
خواندن در تاریکی -سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت پانزده
خواندن در تاریکی -سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت چهارده
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت سیزده
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت دوازده
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت یازده
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت دهم

پادکست‌ها